Normativa de comunicacions

NORMATIVA DE TRAMESA DE COMUNICACIONS

Data límit d'admissió: diumenge 8 de maig de 2016 a les 23.59 hores.

A. NORMES GENERALS

1. Només s'acceptaran originals que no hagin estat objecte de publicació en revistes ni de comunicacions en altres congressos.

2. Es limita a 10 el nombre màxim de signants per comunicació, incloent l'autor principal o presentador de la comunicació. Indiqueu en negreta el nom de l'autor que ha de presentar la comunicació.

3. Almenys l'autor que presenti la comunicació haurà d'estar inscrit al congrés abans del 15 de maig de 2016.

4. No s'admetran canvis en les comunicacions després del diumenge 8 de maig de 2016 a les 23.59 hores.

5. El nom de l'autor i co-autors haurà d'aparèixer amb els dos cognoms precedint el nom. L'ordre en què figurin els autors serà el que s'utilitzi per la posterior edició dels certificats aixi com a les publicacions on apareguin els treballs.

6. L'enviament del resum de comunicació pressuposa l'acceptació íntegra d'aquests criteris. El resultat de l'avaluació de les Comunicacions per part del Comitè Científic serà inapel·lable. L'Organització rebutjarà les comunicacions que no s'adaptin a les normes exposades.

7. Totes les notificacions es realitzaran via web / correu electrònic de manera que serà requisit indispensable indicar clarament l'adreça de correu electrònic i telèfon de contacte (mòbil) de la persona que presenti i / o defensi la comunicació.

8. L'acceptació o rebuig de les comunicacions es notificarà per correu electrònic als autors. Posteriorment es comunicarà el dia i l'hora de la seva exposició. Les normes de presentació i detalls de planificació seran inclosos en aquest enviament i enviaments següents.

9. S'admetran casos clínics.

10. Es diferenciaran les comunicacions presentades entre les categories de Metges de Família i residents, quedant establertes dues modalitats en cadascuna: Comunicació i Cas Clínic que podran ser presentades únicament en format oral.

11. Seran defensades públicament aquelles comunicacions de cada modalitat seleccionades pel Comitè Científic.

12. Les comunicacions podran enviar-se en castellà o català. 

B. CONTINGUT I FORMAT DELS TREBALLS

1. Els resums han de constar de:

 • AUTOR / S: Autor responsable (presentador / defensor) de la Comunicació o Cas Clínic i coautors. Els noms han d'aparèixer amb els dos cognoms precedint del nom amb una coma (,).
 • TÍTOL: concís, màxim 2 línies. En Minúscula (no s'admetran títols en majúscula) majúscules, negreta, sense abreviatures.
 • CONTINGUT:

A. Les Comunicacions hauran de contenir en la seva estructura:

 • OBJECTIUS:
 • METODOLOGIA:
 • RESULTATS:
 • CONCLUSIONS:

B. ​Els Casos Clínics han de contenir en la seva estructura:

 • DESCRIPCIÓ DEL CAS: Cas clínic que es desenvolupi en Atenció Primària, encara que posteriorment es realitzin proves o interconsultes amb especialistes hospitalaris, però en el qual el metge d'Atenció Primària participi en el diagnòstic diferencial, seguiment, etc.
 • EXPLORACIÓ I PROVES COMPLEMENTÀRIES:Valorant sobretot les que estan a l'abast del professional d'Atenció Primària.
 • JUDICI CLÍNIC: Present.
 • DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL: Amb les principals patologies o entitats relacionades.
 • COMENTARI FINAL: Incloure un comentari final amb les conclusions més importants.
 • BIBLIOGRAFIA: segons normes de Vancouver.

2. El resum es realitzarà amb processador de textos Microsoft Word 95 o superior, en tipus de lletra Arial a 10 punts.

3. El text haurà de tenir un màxim de 250 paraules en el cas de les Comunicacions i 500 paraules per als casos clínics. Interlineat senzill, i justificat. No es deixaran línies en blanc entre paràgrafs.

4.Cada apartat ha d'aparèixer en negreta, seguit de dos punts (:).El text apareixerà immediatament després.

5. És indispensable indicar especialitat, centre de treball i localitat.Si aquest no fos el mateix per a tots els autors haurà d'indicar com a l'exemple:

Sánchez Pérez, Maria Rosa (1); Paniagua Gómez, Francisca (1); Hormigo Pou, Antonio (2); Baca Osorio, Antonio (1); Sacristán Visquert, Elena (3); Mancera Romero, José (1).
1. Metge de Família. Centre de Salut La Rambla. Barcelona. 2. Metge de Família. Centre de Salut Vilafrant. Girona. 3. Metge de Familia. Centre de Salut El Castell. Castelldefels. Barcelona.

6. En el cos del resum s'utilitzaran abreviatures estandarditzades. Quan s'utilitzin abreviatures específiques o inusuals s'utilitzaran entre parèntesi darrere del terme complet la primera vegada que apareguin.

7. Caldrà indicar de forma obligatòria si la seva comunicació o cas clínic es presenta a la categoria de Metge de Família, en què el primer autor o el defensor siguin Metges de Família o bé a la Categoria de Residents, per les Comunicacions o Casos Clínics en què el primer autor o defensor siguin residents de Medicina Familiar i Comunitària.El Comitè Científic pot canviar el destí després de la seva avaluació si ho considera oportú.

C. PROCEDIMENTS D'ENVIAMENT DE TREBALLS

Reviseu cuidadosament el treball abans d’enviar-lo.

• OPCIÓ A: Presentació Via Web (Recomanat)

Els resums s'enviaran via web mitjançant la pàgina següent www.congresosemergencatalunya.com seguint les normes exposades.

• OPCIÓ B: Presentació per E-mail

Hauran enviar el seu resum com a document adjunt, arxiu MS-WORD, amb el format que s'indica a la secció B (més amunt) a: comunicaciones@congresosemergencatalunya.com.

La següent informació ha de ser inclosa en la part del missatge del correu electrònic i no en el document adjunt:

 • TÍTOL
 • AUTOR PRINCIPAL
 • DNI AUTOR PRINCIPAL
 • RESTA DE AUTORS
 • CENTRE DE TREBALL
 • DIRECCIÓ
 • TELÈFON
 • FAX
 • E-MAIL

Per resoldre qualsevol dubte relacionat amb l'enviament de comunicacions a través de la pàgina web, poseu-vos en contacte amb la Secretaria Tècnica preferiblement per correu electrònic, indicant en l'assumpte "Informació Comunicacions Congrés SEMERGEN Catalunya".

No s'acceptaran resums per fax ni per correu postal.

La Secretaria enviarà sempre justificant de recepció de la comunicació indicant el nº de referència assignat a cada treball, en el cas que no rebi cap justificant, avisat la safata de correu no desitjat o si no poseu-vos en contacte amb la Secretaria Tècnica per verificar que el seu treball ha estat enviat correctament.

D. PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS

ORALS:

1. Temps de presentació: 4 minuts.

2. Presentació: sistema informàtic Power Point PC amb projecció. Serà optatiu la utilització de les Plantilles oficials de presentacions Power Point del Congrés. La mesura de les plantilles haurà de ser obligatoriament de 16:9.

3. Material: CD ROM o Pen Drive. La presentació es lliurarà directament a la sala on tindrà lloc la seva defensa de comunicació. No s'acceptaran presentacions amb ordinador portàtil.

E. PREMIS

S’instauraran els següents premis, patrocinats per Labortoris VIR:

Primer Premi Metge Resident: 350 euros.

Accèssit Metge Resident: 150 euros.

Primer Premi Metge de Família cas clínic: 350 euros.

Accèssit Metge de Família cas clínic: 150 euros.

Primer premi Metge de Familia comunicació: 350 euros.

Accèssit Metge de Família Comunicació: 150 euros.

Nota 1: Els premis previstos o alguna de les seves categories per aquesta edició podran ser declarats deserts en el cas que el Comitè Científic ho consideri oportú.

Nota 2: Els premis estan subjectes a les retencions d'IRPF fixats per l'Agència Tributària, assumint les retencions el premiat.